SLNameRemarks
1.Late Habibur Rahman BhandariFounder President
2.Late Abdul Hamid Khan 
3.Late S. N Huda 
4.Dr. Patrick Bipul Biswas 
5.Late Jabedur Rahman 
6.Late AKM Alamgir Kabir 
7.Late Moyej Uddin Ahmed 
8.Late Late B. M Elias 
9.Late Alhaj Jahirul Kaium 
10.Late Dr. Rois Uddin 
11.Dr. Shams Uddin 
12.Late Dr. Md. Yeasin 
13.Late Dr. S. Dewan (Sajal Dewan) 
14.Late Mitiar Rahma Bhandari 
15.Amjad Hossain Tajma 
16.Late Abdul Gaffar 
17.Mr. A N Wahid Uddin 
18.Late Mozaffar Hossain Adv. 
19.Late Shamsul Huda Adv. 
20.Late Mosharraf Hossain Mondal 
21.Late Amjad Hossain Sipla 
22.Mr. Alhaj Nazmul Hoque 
23.Late Abdur Rashid 
24.Mr. Golam Kibria Bhandari